ĐỊA 6 - Bài 16. Thủy Quyển. Vòng Tuần Hoàn Của Nước, Nước Ngầm Và Băng Hà (Tiết 3)

       Tải file Lý Thuyết (Tiết 3)

       Tải file Bài Tập (Tiết 3)

       Tải file Đáp Án (Tiết 3)