VẬT LÍ 9 - Bài 30. Bài Tập Vận Dụng Quy Tắc Nắm Tay Phải Và Quy Tắc Bàn Tay Trái

       Tải file Lý Thuyết

       Tải file Bài Tập