Lịch Sử 8 - Bài 15.Cách mạng tháng 10 Nga 1917 và Cuộc đấu tranh bảo vệ CM 1917 - 1921 (Tiết 2)

       Tải file Lý Thuyết

       Tải file Bài Tập