ĐỊA 6 - BÀI 6. Chuyển Động Tự Quay Quanh Trục Của Trái Đất Và Hệ Quả (Tiết 1)

       Tải file Lý Thuyết (Tiết 1)

       Tải file Bài Tập (Tiết 1)

       Tải file Đáp Án (Tiết 1)