Danh sách học sinh được nhận học hè 2017 - khối 6

Danh sách học sinh được nhận học hè 2017 - khối 6